ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


Results


13-10-2017:1sr Year(CCS) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2012-13 - AB) - RESULTS


13-10-2017:2nd Year(CCS) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2012-13 - AB) - RESULTS


13-10-2017:3rd Year(CCS) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2012-13 - AB) - RESULTS


13-10-2017:1sr Year(CS) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2013-14 - AB) - RESULTS


13-10-2017:2nd Year(CS) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2013-14 - AB) - RESULTS


13-10-2017:3rd Year(CS) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2013-14 - AB) - RESULTS


13-10-2017:1sr Year(CS) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2014-15 - AB) - RESULTS


13-10-2017:2nd Year(CS) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2014-15 - AB) - RESULTS


13-10-2017:3rd Year(CS) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2014-15 - AB) - RESULTS


13-10-2017:BA(OL) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2012-13 - AB) - RESULTS


13-10-2017:BA(OL) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2013-14 - AB) - RESULTS


13-10-2017:BA(OL) Advanced Supplementary Degree Examinations Jul/Aug-2017 (2014-15 - AB) - RESULTS