ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


COLLEGE OF ENGINEERING

Administration

DEPARTMENTS
Name Of The Department

Courses offered

1.B.Tech(CSE)
2.M.Tech(CST)
3.MCA
1.B.Tech(EIE)