ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


COLLEGE OF ENGINEERING

Administration

DEPARTMENTS


Name Of The Department

Courses offered

1.B.Tech(CSE)
2.B.Tech(IT)
3.M.Tech(CST)
4.M.Tech(CST with Big Data Analytics)
5.MCA
1.B.Tech(EIE)
2.B.Tech(ECE)