ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


Contact Us


Dr. D Jyothirmai

Director

Directorate Of Admissions

Adikavi Nannaya University

Rajamahendravaram

Tel: 0883-2566011

Mob: 7093008477

Email: aknucet@gmail.com