ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


COURSES OFFERED


 

University College of Engineering

S.No.

Course

Intake

Fees

Type

1

B.Tech. (CSE)

30

35,000

Self-Finance

2

B.Tech. (EIE)

30

35,000

Self-Finance

3

B.Tech. (ECE)

30

35,000

Self-Finance

4

B.Tech. (IT)

30

35,000

Self-Finance

5

M.C.A.

45

6

M.Tech. (CST)

18

7

M.Tech. (CST With Big Data Analytics)

18

 

 

University College of Science and Technology

S.No.

Course

Intake

1

M.Sc.Biochemistry

15

2

M.Sc.Biotechnology

15

3

M.Sc.Botany

30

4

M.Sc.Aquaculture

16

5

M.Sc.Zoology

16

6

M.Sc.Physics

30

7

M.Sc.Applied Mathematics

45

8

M.Sc.Mathematics

45

9

M.Sc.Analytical Chemistry

18

10

M.Sc.Organic Chemistry

30

11

M.Sc.Polymer Science

12

12

M.Sc.Geology

20

13

M.Sc.Applied Geology

20


 University College of Arts and Commerce

S.No.

Course

Intake

1

M.Com

30

2

M.A.Economics

30

3

M.A.Political Science

30

4

M.A.Psychology

30

5

M.A.Social Work

30

6

M.A.English

30

7

M.A.Telugu

30


 University College of Education

S.No.

Course

Intake

1

B.Ed.

100


UG Affiliated Colleges

S.No.

Course

1

B.A.

2

B.A.(OL)

3

B.A.(Philosophy).

4

B.B.A.

5

B.C.A.

6

B.Com

7

B.Com(Computer Applications)

8

B.Sc

9

B.Sc.(Home Science)

10

B.Sc.(Food Technology)

11

B.Sc. Animation

12

B.Sc. Forensic Science