ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


U.G. 2nd YEAR III-SEM COURSE STRUCTURE & SYLLABUS (CBCS PATTERN) From 2015-16 ADMITTED BATCH