ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


U.G.(CBCS PATTERN) COURSE STRUCTURE & SYLLABI W.E.F. 2018-19 ADMITTED BATCH

                1.Animation

                2.Fisheries

                3.B.Sc Forensic Science