ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


BIOMETRIC ATTENDANCE SYSTEM          Letter - Implementation of biometric system


           Student_aebs(Excel Format)


           institutemaster(Excel Format)


           Universitymaster(Excel Format)