ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


AFFILIATED COLLEGES


Under Graduate (UG) Colleges

Affiliated Colleges

College Affiliation Fee Structure- 2016-17

Student fees Structure


PG(M.A, M.Com,M.Sc) Colleges

Affiliated Colleges

College Affiliation Fee Structure- 2016-17

Student fees Structure


Education Colleges

Affiliated Colleges

College Affiliation Fee Structure- 2016-17

Student fees Structure


MBA Colleges

Affiliated Colleges

College Affiliation Fee Structure

Student fees Structure


MCA Colleges

Affiliated Colleges

College Affiliation Fee Structure

Student fees Structure


Law Colleges

Affiliated Colleges

College Affiliation Fee Structure

Student fees Structure