ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


Prof. S. Teki

Dean

Academic Affairs

Adikavi Nannaya University

Rajamahendravaram