ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


Officers


S.No
Office
Contact no.

1.

Controller of Examination

0883-2566011

2.

PG Examination

0883-2566012

3.

UG Examination

0883-2566013
0883-2484950
+91 7093008484